søndag 30. oktober 2011

Lærende nettverk

De senere års skolereformer i Norge har lagt vekt på at utvikling i skolen i større grad overlates til den enkelte skole. Begrep som lærende organisasjon gir uttrykk for at at utviklingen skal skje på egen skole.
Dette er en utfordring - Lærernes profesjonelle utvikling styrkes når de deltar i lærende fellesskap på sin egen skole, og fellesskapet mellom lærere styrkes når de kobles sammen med andre lærende fellesskap i nettverk ( O. Erstad og T E Hauge 2011).
Jeg var for en 3-4 år siden med på et prosjekt som het Lærande nettverk. I nettverket var vi skoler fra forskjellige skoler i fylket. Dere kan lese mer om nettverket her:www.lnmr.no/. Under disse samlingene lærte jeg uttrolig mye, både av dyktige forelesere, men også av andre i nettverket.
Kan kunnskapsdeling i nettverk innenfor Raumaskolen være en suksessfaktor innenfor IKT? Jeg tror det, fordi  nettverk mellom skoler bygger på ideen om at skoler som isolerer seg, mister muligheten til å drøfte sider ved læring og undervisning som er aktuelle og relevante for for lærenes profesjonelle utvikling.
Dermed er min konklusjon ar skolelederne i Rauma bør legge opp til nettverk som kunnskapsdeling. Her mener jeg det er viktig å få med deltakere som forplikter seg på å drive utviklingsarbeid som en positiv oppmerksomhet - og ikke en pålagt aktivitet.

Referanse:  Erstad O og Hauge T E, Skoleutvikling og digitale medier (2011). Gyldendal akademisk forlag.

onsdag 19. oktober 2011

Digitale mapper

I departementets «Program for digital kompetanse (2004–2008)» løftes innføring av digitale mapper opp som et konkret tiltak for å oppnå kompetanseheving på det digitale, med målsetting om at «innen 2008 skal vurdering med digitale mapper være tatt i bruk på alle nivå i utdanningen.


Ved Åndalsnes barneskole bruker man Pedit som LMS. I denne LMSèn ligger muligheten til å opprette fagmapper digitalt. Som kontaktlærer har mine elever brukt digitale mapper, der de har lagt inn lydfiler, dokumenter, videoer/ film m.m. Men dette har vært min egen praksis.

Under dagens team (5.-7. trinn) ble vi enige om at vi ville se mer på digitale mapper. Hvordan går vi da frem? I artikkelen som jeg refererer til under kan man lese:
"Første nødvendige forutsetning for didaktisk og pedagogisk bruk av digitale mapper er at læreren har meget gode tekniske ferdigheter"
Jeg mener at vi bør gå små skritt om gangen. Og kanskje kan aksjonslæring i team være nøkkelen her. Vi kan jobbe med innføring av digitale mapper på 5.-7. trinn, og erfaringene drøftes i team. Slik kan den enkelte lærer bygge kunnskap og kompetanse ved selv å konstruere den med bakgrunn i den sum av erfaringer en beskaffer seg. Aksjonslæring skjer med lærerteamet som sosial ramme, og skolens kultur påvirker og kan være premiss for teamarbeidet.

 Referanser:
http://www.idunn.no/ts/dk/2008/03/om_bruk_av_digitale_mapperpatogrunnskoler_-_hvordan_kan_digitale_mapper_ska

Grøterud M og Nilsen B. Ledelse av skoler i utvikling. Gyldendal norsk forlag (2008)

mandag 3. oktober 2011

Relasjonen mellom læring og IKT

IKT er i ferd med forvandle arbeidslivet og kommunikasjonsprosessene i dagliglivet. Gjennom et slikt perspektiv er det naturlig at skolesektoren tar tak i "verktøyet". IKT har blitt en grunnleggende ferdighet som skal være gjeldende i alle fag. MEN, kan læringssynet til den enkelte lærer og skole være avgjørende i forhold til implementeringen av IKT i skolen?

Denne modellen av Stein Ludvigsen kan være klargjørende når skolen skal diskutere sin pedagogiske praksis og IKT:

Klasserommet som læringsmiljø
”Tradisjonelle klasserom”
”Konstruktivistisk
Klasserom”
”Klasserommet som
Læringsfellesskap”
Tett relasjon til pensum

Tett relasjon til elevenes forkunnskaper
Tett relasjon til elevenes kulturelle bakgrunn og forkunnskaper
Formidling av informasjon
Bearbeiding av forestillinger i forhold til en gitt representasjon
Bearbeiding av forestillinger av forhold til lokale diskurser
Aktivitetene tett relatert til lærebøker og arbeidsbøker
Aktivitetene tett relatert til primære kilder og materiale som kan manipuleres
Aktivitetene tett relatert til materiale som konstrueres av elevene selv og materiell som kan manipuleres
Lærerstyrt undervisning
Aktivitetsorientert undervisning
Problem- og aktivitetsorientert
undervisning
Bredde og fragmentering
Dybde og integrasjon av tema og begreper
Dybde og integrasjon av tema og begreper
Rett svar
Resonnering av begreper
Resonnering av begreper i ulike læringsfellesskap
Individuelt arbeid
Individuelt arbeid
Systematisk arbeid i grupper
Prøver med vekt på gjengivelse
Tester med vekt på adekvat forståelse
Prosjektfremleggelser og portefølje
PC som ressurs. Drill og øvelser
Støtte for individuell konstruksjon av kunnskap
Tilgang til informasjon som må omformes ved refleksjon i læringsfellesskap

De tre idealtyper av klasserom er arenaer for ulik praksis i den pedagogiske hverdagen. Gjennom denne modellen vil implementering av IKT bli bestemt av hvilke antagelser man har om læring og skolens virksomhet.

Mange lærere jeg har snakket med  "gått på trynet" ved innføring av digitale mapper og porteføljer. Grunnen til dette kan være at de har styrt etter et "tradisjonelt klasserom" med lærerstyrt undervisning tett knyttet opp mot pensum. Dette er et eksempel på hvordan pedagogisk praksis "styrer" oss i hverdagen - og at refleksjon rundt implementering IKT og pedagogisk praksis går hånd i hånd.


Referanser: Ludvigsen, S (2000) Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, læring i klasserommet. (Kompendiet s. 120)